Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    vu khống, vu cáo

    * Các từ tương tự:
    slanderer, slanderous, slanderously, slanderousness