Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slanderer /'slɑ:ndərə[r]/  /'slændərər/

  • Danh từ
    người vu khống, người vu cáo