Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slanderous /'slɑ:ndərəs/  /'slændərəs/

 • Tính từ
  vu khống, vu cáo
  a slanderous accusation
  một sự tố cáo vu khống

  * Các từ tương tự:
  slanderously, slanderousness