Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libellous /'laibələs/  

 • Tính từ
  có tính chất bôi nhọ
  a libellous statement
  lời tuyên bố bôi nhọ
  hay [đăng những bài] bôi nhọ
  a libellous magazine
  tờ tạp chí hay bôi nhọ