Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calumnious /kə'lʌmniəs/  

  • Tính từ
    [có tính chất] vu khống

    * Các từ tương tự:
    calumniously