Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slanderousness /'slɑ:ndərəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất vu cáo, tính chất vu khống, tính chất vu oan; tính chất nói xấu; tính chất phỉ báng