Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slanderously /'slɑ:ndərəsli/  /'slændərəsli/

  • Phó từ
    [một cách] vu khống, [một cách] vu cáo