Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defamatory /di'fæmətri/  /di'fæmətɔ:ri/

  • Tính từ
    bôi nhọ, làm mất danh dự