Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calumny /kə'lʌmni/  

  • Danh từ
    sự vu khống
    lời vu khống