Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  nói líu nhíu; viết líu nhíu
  lời nói líu nhíu của người say rượu
  (âm nhạc) luyến âm
  nói xấu; bôi nhọ; gièm pha (ai)
  slur over something
  lẩn tránh (một vấn đề…)
  Danh từ
  slur on somebody (something) lời nói xấu; lời bôi nhọ; lời gièm pha
  cast a slur on somebody
  nói xấu ai
  bà ta cố giữ cho thanh danh khỏi bị bôi nhọ
  (âm nhạc) dấu luyến âm

  * Các từ tương tự:
  slurp, slurry