Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stutter /'stʌtə[r]/  

  • Danh từ
    (động vật)
    nói lắp, nói cà lăm

    * Các từ tương tự:
    stutterer, stuttering, stutteringly