Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stuttering /'stʌtəriɳ/  

  • Tính từ
    lắp bắp

    * Các từ tương tự:
    stutteringly