Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  điều lăng nhục
  put an affront upon somebodyoffer an affront to somebody
  lăng nhục ai
  Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  lăng nhục

  * Các từ tương tự:
  affronted, affrontive