Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affrontive /ə'frʌntiv/  

  • Tính từ
    vô lễ
    gây xúc phạm