Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affronted /ə'frʌntid/  

  • Tính từ
    (+ at, by)
    bị xúc phạm
    he felt deeply affronted at her rudeness
    nó cảm thấy bị xúc phạm sâu xa bởi lối thô lỗ của cô ta