Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều innuendos) (nghĩa xấu)
    lời nói cạnh, lời nói bóng gió