Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insinuation /in,sinjʊ'ei∫n/  

  • Danh từ
    lời bóng gió, lời ám chỉ
    sự luồn lách, sự khéo luồn lọt