Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    ẩn ý, ý bóng gió
    ẩn ý đe dọa trong lời bình của ông ta