Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indication /,indi'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự chỉ; số chỉ
    sự biểu thị; dấu hiệu
    có những dấu hiệu cho thấy tình hình có thể sẽ sáng sủa hơn