Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

portent /pɔ:tent/  

 • Danh từ
  (+ of)
  điềm, triệu (thường là xấu)
  điềm tai họa

  * Các từ tương tự:
  portentous, portentously, portentousness