Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gở, báo điềm xấu, có triệu bất tường
  portentous signs
  dấu hiệu bất tường
  (nghĩa xấu) trịnh trọng một cách vênh vang

  * Các từ tương tự:
  portentously, portentousness