Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bất hạnh; rủi ro
    star-crossed foods
    thức ăn chứa bột