Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cũng lower)
    tối sầm lại (trời, mây) như sắp có dông bão
    lour [at(on) somebody (something)]
    nhìn một cách đe dọa; cau mày nhìn