Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máy dệt; khung cửi
  Động từ
  hiện ra lờ mờ
  dãy núi hiện ra lờ mờ trong màn sương mỏng của buổi ban mai
  xuất hiện đầy hăm dọa
  nguy cơ chiến tranh hiện ra đầy hăm dọa trong đầu óc mọi người

  * Các từ tương tự:
  loom-state, loomery