Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  buồn rầu, ủ rũ
  mope about (around)
  quanh quẩn với tâm trạng ủ rũ
  anh ta suốt ngày cứ quanh quẩn quanh nhà với tâm trạng ủ rũ
  Danh từ
  (-pp-)
  người buồn rầu ủ rũ
  (số ít) chuyện buồn phiền
  have a bit of a mope
  có chút chuyện buồn phiền

  * Các từ tương tự:
  mope-eyed, moped