Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mối đe doạ
  a menace to world peace
  mối đe doạ cho hoà bình thế giới
  that low beam is a menace! I keep hitting my head on it
  cái xà thấp này là một mối đe doạ, tôi cứ đụng đầu váo nó mãi
  Động từ
  đe doạ
  những nước bị chiến tranh đe doạ

  * Các từ tương tự:
  menacer