Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intimidation /in,timi'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự hăm dọa
    give way to intimidation
    chịu khuất phục trước sự hăm dọa