Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terrorize /'terəraiz/  

  • Ngoại động từ
    làm khiếp sợ, khủng bố

    * Các từ tương tự:
    terrorize, terrorise