Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự báo trước; lời báo trước; dấu hiệu báo trước
  give warning of danger to someone
  báo trước nguy hiểm cho ai
  a warning of future difficulties
  dấu hiệu báo trước những khó khăn sắp tới
  warning lights
  đèn báo
  you should have taken warning by his example
  lẽ ra bạn phải lấy gương của nó làm bài học cho mình

  * Các từ tương tự:
  warning-bell, warning-gun, warning-piece