Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admonition /ædmə'ni∫n/  

  • Danh từ
    sự quở mắng, sự rầy la