Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời khuyên
  follow (takesomebody's advice
  theo lời khuyên của ai
  let me give you a piece (a bita wordof advice
  xin cho tôi có vài lời khuyên anh
  (thương mại)
  thông báo
  chúng tôi nhận được thông báo là hàng đã gửi