Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foretoken /'fɔ:toukən/  

  • Danh từ
    điềm, dấu hiệu báo trước
    Ngoại động từ
    báo trước, báo hiệu; là điềm báo trước của