Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời khuyên
  listen to the counsel of your elders
  hãy nghe lời khuyên của các bậc cha anh
  (số nhiều không đổi) luật sư (trong một vụ kiện)
  the court heard counsel for both sides
  tòa nghe luật sư của cả hai bên
  a counsel of perfection
  lời khuyên hay nhưng khó theo
  hold (take) counsel with somebody
  hỏi ý kiến ai
  keep one's own counsel
  giữ bí mật ý kiến (kế họach) của mình
  take counsel together
  hỏi ý kiến lẫn nhau
  Động từ
  (-ll-, Mỹ cách viết khác -l-)
  khuyên; khuyên bảo
  một bác sĩ tâm thần khuyên bảo những ngừơi nghiện rượu
  I would counsel caution in such a case
  trong trường hợp như thế tôi sẽ khuyên nên cẩn thận
  anh ta khuyên họ nên từ bỏ kế họach

  * Các từ tương tự:
  counsel-keeper, counsel-keeping, counselee, counselling, counsellor, counselor