Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài học; buổi học
  my yoga lesson begins in five minutes
  buổi học yoga của tôi năm phút nữa sẽ bắt đầu
  bà ta dạy đàn dương cầm
  his courage is a lesson to us all
  lòng can đảm của anh ta là một bài học cho tất cả chúng ta
  đoạn kinh đọc to khi hành lễ ở nhà thờ
  learn one's lesson
  xem learn