Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exemplar /ig'zemplə/  

 • Danh từ
  gương mẫu, mẫu mực
  mẫu, bản
  cái tương tự, cái sánh được
  hình mẫu, bản

  * Các từ tương tự:
  exemplarily, exemplariness, exemplarity, exemplary