Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gương mẫu, mẫu mực
  an exemplary student
  một sinh viên gương mẫu
  exemplary behaviour
  cách cư xử mẫu mực
  để làm gương
  exemplary punishment
  sự phạt để làm gương