Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

praiseworthy /'preizwɜ:ði/  

  • Tính từ
    đáng khen, đáng ca ngợi
    a very praiseworthy achievement
    một thành tựu rất đáng khen