Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commendable /kə'mendəbl/  

  • Tính từ
    đáng khen ngợi

    * Các từ tương tự:
    commendableness