Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meritorious /,meri'tɔ:riəs/  

 • Tính từ
  đáng khen, đáng thưởng
  a prize for meritorious conduct
  một phần thưởng cho hạnh kiểm đáng khen

  * Các từ tương tự:
  meritoriously, meritoriousness