Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tuyệt vời
  admirable achievements
  thành tích tuyệt vời

  * Các từ tương tự:
  admirableness