Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  (trước danh từ, tính từ, phó từ) không, vô
  không điển hình
  người vô thần
  (trước động từ, tạo thành tính từ) trong trạng thái nào đó
  ngủ thiếp đi
  tỉnh, thức giấc

  * Các từ tương tự:
  A, a, A except B gate, a font, a fortiori, a gentleman's agreement, a gentleman's agreement, A ignore B gate, A implies B gate, A level, a little