Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khẩu ngữ) x Advanced level;
    Khi nào thì anh lấy bằng A?