Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

a cappella /ˌɑːkəˈpɛlə/  /Brit ˌækæˈpɛlə/

  • adverb
    without instrumental music