Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ
  (dùng với danh từ)
  một ít
  một ít sữa
  cái đó đã gây ra không ít lẫn lộn
  Đại từ
  một ít; một phần nhỏ
  nhiều đồ ăn nhưng tôi chỉ ăn một ít
  một phần nhỏ cuộc trò chuyện là bàn về chính trị
  after (for) a little
  [sau] một lúc
  chỉ sau một lúc là nó đứng dậy và bỏ đi
  Phó từ
  hơi, có phần
  giầy này hơi rộng đối với tôi