Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

a gentleman's agreement   

  • lời cam kết quân tử

    * Các từ tương tự:
    a gentleman's agreement