Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    thấu triệt, cặn kẽ, rõ ngọn nghành