Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ marvelous)
  kỳ diệu
  it's marvellous how he's managed to climb that far
  thật là kỳ diệu, làm sao mà ông ta leo được cao như thế
  a marvellous writer
  nhà văn kỳ tài

  * Các từ tương tự:
  marvellously, marvellousness