Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wonderful /'wʌndəfl/  

 • Tính từ
  kỳ diệu, thần kỳ; rất đáng ngạc nhiên
  it's wonderful that they managed to escape
  thật là kỳ diệu, họ đã tìm cách trốn thoát
  the child's skill is wonderful for his age
  kỹ năng của em bé thật đáng ngạc nhiên ở tuổi của bé
  tuyệt vời, tuyệt
  a wonderful opportunity
  một cơ hội tuyệt vời
  the weather is wonderful
  thời tiết thật là tuyệt

  * Các từ tương tự:
  wonderfully