Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superior /su:'piəriə[r]/  /sju:'piəriə[r]/

 • Tính từ
  cao, tốt, giỏi, hơn
  a superior cloth
  loại vải tốt
  this candidate is clearly superior
  thí sinh này rõ ràng giỏi hơn
  which of the two methods is superior?
  trong hai phương pháp đó phương pháp nào hơn?
  the enemy forces were superior in numbers
  quân thù hơn về quân số
  (superior to somebody) ở cấp cao, ở cấp trên
  a superior court
  tòa án cấp cao
  a soldier must obey his superior officers
  quân lính phải vâng lệnh các sĩ quan cấp trên
  (nghĩa xấu) tự phụ, tự đắc
  a superior air
  vẻ tự đắc
  (thường thuộc ngữ) ở trên, cao hơn
  a superior stratum of rock
  tầng đá ở trên
  Danh từ
  người cấp trên
  vâng lệnh những người cấp trên
  người [giỏi] hơn; cái [hay] hơn
  she is my superior in knowledge
  cô ta là người hơn tôi về kiến thức
  (tôn giáo) bề trên
  Father Superior
  Cha bề trên

  * Các từ tương tự:
  Superior goods, superioress, superiority, superiority complex, superiorly