Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thượng hạng
  this is first-rate beer
  đây là một loại bia thượng hạng
  Phó từ
  rất khỏe khoắn
  feel first-rate
  cảm thấy rất khỏe khoắn